Açılış Sayfası Oluşturucu LP151

0
13

Bu gizlilik politikası neyi yönetiyor?

Bu gizlilik politikası (bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır), kullanım sırasında sizden elde edilebilecek, geçerli yasalar tarafından tanımlanan kişisel veriler (bundan sonra “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır) dahil olmak üzere tüm verilerin işlenmesini yönetir. https://lp151.com web sitesi (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ve ayrıca Web Sitesinin kullanımıyla bağlantılı olarak sizinle yapılan herhangi bir anlaşma ve sözleşmenin yürütülmesi sırasında.

Kişisel Verilerinizi kim toplar, kullanır ve işler

Web Sitesini kullandığınızda, Kişisel Verileriniz Web Sitesinin Kontrolörü Kamelev Yegor Vladimirovich, reg. # 311784724500633, kayıtlı: 197229, St. Petersburg, ul. Granichnaya, bldg. 21, apt. 62 (bundan böyle – “Kontrolör”) veya yetkili temsilcileri.

Avrupa Ekonomik Alanında (EEA) bulunan kullanıcılar için, Kontrolörün yetkili bir temsilcisi vardır: Anna Romanovna Sroginis, Birleşik Krallık (Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda) yasalarına uygun olarak kurulan Open Analytics Ltd. Direktörü: 36 Garfield Avenue, Lancaster, İngiltere, LA1 5ET.

Kişisel Verileriniz Hetzner Online GmbH (bundan sonra İşlemci olarak anılacaktır) tarafından işlenmektedir:
Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland
Tel .: +49 (0) 9831505-0
E-Posta: info@hetzner.com

Kontrolör tarafından hangi Kişisel Veriler toplanır ve kullanılır?

Bu Politikayı kabul ederek, Web Sitesini kullanımınız sırasında Kontrolörün aşağıdaki Kişisel Veri kategorilerini toplayabileceğini ve işleyebileceğini onaylamış olursunuz:
– Soyadı, Adı, Patronimik;
– iletişim telefon numarası;
– E;
– doğum tarihi;
– Cinsiyet;
– yer;
– hesap ayrıntıları / ödeme belgelerinin ayrıntıları;
– kullanıcı IP’si;
– biyometrik veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer veriler.

Bu Politikayı kabul ederek, Kontrolör ve İşlemci tarafından belirtilen Kişisel Veri kategorilerinin toplanmasına ve işlenmesine izin vermiş olursunuz.

Kişisel Verilerinizi işlemenin yasal dayanağı ve amacı

Kontrolör ve İşlemci, Kişisel Verilerinizi yalnızca geçerli yasaya aykırı olmayan aşağıdaki durumlarda kullanır ve işler:

1) Web Sitesinin çalışmasını sağlamak da dahil olmak üzere, size karşı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olan işlem;

2) Kontrolörün mevcut mevzuatla belirlenen yükümlülükleri yerine getirmesi için gerekli olan işlem;

3) Yürürlükteki yasaların izin vermesi halinde, Kontrolörün yasal çıkarlarını sağlamak için gerekli işlem.

Kişisel Verileriniz nasıl korunur

Kişisel Verileriniz, Kontrolör tarafından sağlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerine uygun olarak korunmaktadır. Ayrıca şu adreste sağlanan hüküm ve koşullara uygun olarak İşlemci tarafından korunmaktadır: Hetzner.com

Kişisel Verilerinize başka kimlerin erişimi var. Kime ve ne için transfer edilebilir

Site ile çalışırken kullanım için

Kontrolör, Kişisel Verileri Kişisel Verileri işlemeye yetkili çalışanlara aktarabilir.

Üçüncü şahıslara

Kontrolör ayrıca Web Sitesinin ilgili bölümünde belirtilen hedeflere ulaşmak için Kişisel Verilerinizi herhangi bir üçüncü şahsa aktarabilir.

Her durumda, Kişisel Veriler yalnızca Sitenin ilgili bölümünde belirtilen amaçlar için işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi kim saklıyor ve işliyor?

Kişisel verileriniz İşlemci tarafından saklanacak ve işlenecektir.

Kişisel Veri saklama süresi

Kişisel Verileriniz, toplandıkları hedeflere ulaşmak veya geçerli yasalara uymak için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Hetzner.com’da bulunan saklama koşulları da geçerlidir.

Hesabınızı sildikten sonra, Kişisel Verileriniz Kontrolör tarafından geçerli yasaya uygun amaçlarla ve yalnızca talebiniz üzerine yürürlükteki yasanın öngördüğü şekilde geri çekilmemesi koşuluyla kullanılabilir.

Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınız

Bu Politikaya uygun olarak işlenen Kişisel Verilerinize erişme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizden herhangi birinin yanlış veya eksik olduğuna inanıyorsanız, aşağıdaki e-posta adresine bir istek gönderebilirsiniz: info@lp151.com.

Kanunen geçerliyse, şu haklara sahipsiniz:
– Kontrolör tarafından toplanan Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etmek;
– Kişisel Verilerinizin işlenmesinde kısıtlamalar gerektirmesi;
– Kontrolör ve İşlemci arasındaki Veri İşleme Anlaşmasının (DPA) bir kopyasını talep etmek;
– Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme.

Kontrolör, geçerli yasaya uygun olarak belirtilen taleplere uyacaktır.

Yürürlükteki yasanın öngördüğü durumlarda, yukarıda belirtilmeyen başka haklarınız da olabilir.

Yukarıdaki hakları kullanmak için lütfen taleplerinizi info@lp151.com adresine postalayın.

Kişisel Verilerinizin Kontrolör tarafından işlenmesinden memnun değilseniz, lütfen bir e-posta ile bilgi verin: info@lp151.com, Kontrolör talebinizi değerlendirecektir. Kontrolörün yanıtından memnun değilseniz, ilgili yetkili makama şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Gizlilik Politikası güncellemesi

Bu Politika, Kontrolörün takdirine bağlı olarak ve ilgili değişikliklerin geçerli yasadaki değişikliklerle ilgili olduğu durumlarda ve ilgili değişikliklerin Web Sitesinin işleyişindeki değişikliklerle ilgili olduğu durumlarda güncellenebilir.

Sorular ve öneriler

Bu Politikanın geçerliliği ile ilgili soru ve önerilerinizi göndermek için lütfen aşağıdaki e-posta adresini kullanın: info@lp151.com.

Bu adresi ayrıca haklarınız, Kişisel Verilerinizdeki değişiklikler hakkında sorular göndermek veya işlemenin yasallığını ele almak için de kullanabilirsiniz.

Что регулирует настоящая политика конфиденциальности

Настоящая политика конфиденциальности (далее – «Политика») регулирует порядок обращения со всеми данными, включая персональные данные в понимании применимого законодательства (далее – «Персональные данные»), которые могут быть получены от вас в процессе использования сайта https://lp151.com (далее – «Сайт»), а также в ходе исполнения любых соглашений ve договоров, заключенных с вами в связи с использованием Сата.

Кто обрабатывает ваши Персональные данные

Для обеспечения использования вами Сайта ваши Персональные данные собираются и используются Индивидуальным предпринимателем Камелевым Егором Владимировичем, ОГРНИП 311784724500633, зарегистрированным по адресу: 197229, г. Санкт-Петербург, ул. Граничная, д. 21, кв. 62 (далее – «Оператор»), ve его уполномоченными представителями.
Для пользователей, находящихся на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Оператор имеет уполномоченного представителя на территории ЕЭЗ: Açık Analitik Ltd., созданного в соответствии с законодательством Соединенного Королевства (Великобритании и Северной Ирландии), зарегистрированного по адресу директора Срогинис Анну Романовну: 36 Garfield Avenue, Lancaster, İngiltere, LA1 5ET.

Какие Персональные данные собирает ve обрабатывает Оператор

Принимая настоящую Политику вы подтверждаете, что Оператор может собирать ve обрабатывать следующие категории Персональных данными возеанм

– Фамилию, Имя, Отчество;
– Контактный номер телефона;
– Адрес электронной почты;
– Дату рождения;
– Пол;
– Место жительства;
– Банковские реквизиты / реквизиты платежных документов;
– IP пользователя;
– Иные данные, включая, но не ограничиваясь биометрическими данными.

Sevkıyat, Birbirinden farklı bir yere gitmek için en iyi ve en iyi seçimdir.

Правовая основа ve цели обработки ваших Персональных данных

Оператор обрабатывает ваши Персональные данные только в следующих случаях, не противоречащих применимому законодательству:

1. необходима для выполнения договорных обязательств перед вами, включая обеспечение работы Сайта;
2. Sırala необходима для выполнения Оператором установленных действующим законодательством обязательств;
3. Когда обработка необходима для обеспечения законных интерес Оператора, если это предусмотрено применимым законодательством.

Как защищаются ваши Персональные данные

Ваши персональные данные защищаются в соответствии с условиями Политики обработки ve защиты персональных данных, утвержденной Оператором.

Кто еще имеет доступ к вашим Персональным данным. Кому и для чего они могут быть переданы

1. Для использования при работе с Сайтом
Açıklayıcı, pürüzlü, pürüzlü, pürüzlü, pürüzlü, püskü püslü, pohpohlu.

2. Третьим лицам
Açıklayıcı, может передавать Ваши Персональные любым третьим лицам достижения целей, указанных в настоящей Политике.

Во всех случаях Персональные данные будут обрабатываться только для целей, изложенных в настоящей Политике.

У кого хранятся ve обрабатываются ваши Персональные данные

Yığınlar Yoğurtlu, çukurlu, çukurlu, çukurlu, çukurlu.

Как долго хранятся ваши Персональные данные

.Аши Персональные данные будут храниться столько времени, сколько необходимо для достижения цезалей, для котияорых они были собюбаны илибю собебаны

После удаления вашей учетной записи Персональные данные могут быть использованы Оператором для целей, не противоречащих применимому законодательству, и только при том условии, что они не были отозваны по требованию субъекта Персональных данных в порядке, установленном применимым законодательством.

Ваши права в отношении ваших Персональных данных

Вы имеете право на доступ к вашим Персональным данным, обрабатываемым в соответствии с настоящей Политикой.

Если вы считаете, что какие-либо Персональные данные, которые Оператор хранит о вас, некорректные или неполные, вы можете направить соответствующий запрос по следующему адресу электронной почты: info@lp151.com.

Если это предусмотрено применимым законодательством, вы имеете право:
– Требовать удаления ваших Персональных данных, собранных Оператором;
– Требовать ограничения на обработку ваших Персональных данных;
– Запросить копию Стандартных договорных условий, разрешающих передачу вашей Персональной информации в Россию;
– Возражать против обработки ваших Персональных данных.

Оператор будет выполнять указанные запросы в соответствии с применимым законодательством.

В случаях, предусмотренных применимым законодательством, вы можете также обладать другими правами, не указанными выше.

Для осуществления вышеуказанных прав, пожалуйста, направляйте адросы на адрес онлектронной почты info@lp151.com.

Если вы не удовлетворены тем, как Оператор обрабатывает ваши Персональные данные, пожалуйста, направьте соответствующий запротос15@адроесо. Если вы не будете удовлетворены ответом Оператора, вы имеете право подать жалобу в соответствующий компетентный орган.

Обновление Политики

В настоящую Политику могут быть внесены изменения как по усмотрению Оператора, так и в случаях, когда соответствующие изменения связаны с изменениями в применимом законодательстве, а также когда соответствующие изменения связаны с изменениями в работе Сайта.

Вопросы ve предложения

Для направления вопросов ve предложений, касающихся действия настоящей Политики, пожалуйста, используйте адрес электронной почты info@чты.

.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz